Adatvédelmi Szabályzat

                                                                         

 

A NIKOL Elektronikai, Kiadói és Közkereseti Társaság (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi utca 9.), Cg. 01-03-023586, a továbbiakban: NIKOL kkt. által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

 

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott (személyes) adatait a Nikol Kkt. a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. A reklámküldés nem csak a Nikol Kkt. reklám­jainak elküldését jelenti, hanem más, a Nikol kkt. kapcsolatban álló cég reklámjainak elküldését is. A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön vagy külföldön továbbításra kerüljenek a Nikol Kkt. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére, azonban kizárólag a fenti említett célokkal összefüggésben.

 

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Nikol Kkt. a részére reklámanyagokat küldjön a megrendelés teljesítését, megszűnését követően is. Ha Megrendelő a reklámanyagok küldését a jövőben nem kéri, ezt bármikor jelezheti a nikol.kkt@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenetben, vagy a 1518 Budapest, Pf.105 postafiók címre küldött levélben.

 

A Nikol Kkt. a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)­nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáfér­hető­vé. Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbí­tásnak a (személyes) adatoknak a Nikol Kkt. üzleti partnerei részére történő adat­továb­bítás olyan esetekben, amikor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása kerül a Nikol Kkt. által értékesítésre vagy kapcsolódik a Nikol Kkt. termékéhez és/vagy szolgáltatásához. A (személyes) adatok megadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (személyes) adatai továbbításra kerüljenek a Nikol Kkt. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére a jelen Szabályzatban meghatározott cél érdekében, és ezen céllal összefüggésben.

 

A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő bármikor kérheti a (személyes) adatok módosítását, vagy törlését postai úton a 1518 Budapest, Pf. 105 levélcímen, vagy a nikol.kkt@gmail.com email címre küldött elektronikus üzenetben. A Nikol Kkt. a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. Az email címre küldött megrendelések  esetén információk kerülnek rögzítésre (pl. név, lakcím, stb.). Ezeket az adatokat a Nikol Kkt kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére.  A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvé­delmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

 

 

Nikol Kkt.